Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Omgevingsvisie gemeente Eersel unaniem vastgesteld

DTNP feliciteert de gemeente Eersel met de unanieme vaststelling van de Omgevingsvisie Eersel 1.0 door de gemeenteraad. Hiermee zet de Kempengemeente een belangrijke stap in de integrale werkwijze van de nieuwe Omgevingswet, die in begin volgend jaar in werking treedt.

In deze eerste Eerselse omgevingsvisie heeft DTNP bestaand beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving (zoals natuur, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer) letterlijk in kaart gebracht. Wij analyseerden hiervoor alle geldende beleidsnota’s en voerden aanvullend gesprekken met beleidsmedewerkers uit diverse sectoren. Hierdoor kregen we in korte tijd een goed inzicht in conflicten tussen verschillende beleidsterreinen en hiaten in het bestaande beleid.

In een drietal integrale projectgroepbijeenkomsten zijn de resultaten van deze verkenning gedeeld, waarna we de integrale visiekaart verder vorm hebben gegeven. De gemeentelijke ambities, eerder verwoord in de ‘Toekomstvisie Eersel 2030’, zijn door ons vertaald naar enkele heldere kaartbeelden. De ambitie uit de toekomstvisie (het ‘Kempisch wonen in een wereldregio’) vormde de basis waarvanuit dwarsverbanden zijn gelegd met relevante gemeentelijke visies en regionale beleidskaders.

Deze omgevingsvisie heeft bewust, en geheel in de gedachte van de Omgevingswet, het kenmerk ‘1.0’ gekregen. Hiermee legt de gemeente zichzelf de verplichting op om bij ieder volgend beleids- en visiedocument te bezien of de nieuwe ontwikkeling nog in lijn is met de bestaande visie op de leefomgeving. De visie is geen blauwdruk, maar juist een vertrekpunt. Het is een uitnodiging aan burgers en ondernemers om Eersel in de toekomst nog mooier te maken. Het document vormt zo een belangrijke mijlpaal in de veranderende relatie tussen bestuur en burger.

Ook aan de slag met de omgevingswet?

Door bestaand beleid te bundelen tot een Omgevingsvisie 1.0 kan ook uw gemeente, onder begeleiding van DTNP, snel en efficiënt kennismaken met een ‘nieuwe’ manier van werken. Wij zijn vanuit onze expertise gewend integraal en gebiedsoverstijgend te denken. Door vertaling van abstracte ambities in sprekende en heldere kaartbeelden creëert DTNP een belangrijk communicatiemiddel, dat u kunt gebruiken voor een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van de fysieke leefomgeving in uw gemeente.

Meer weten over de Omgevingsvisie 1.0 of bijvoorbeeld een gebiedsgerichte Centrumvisie 1.0?

Neem contact op met Rik Eijkelkamp: eijkelkamp@dtnp.nl
of Ward Frielink: frielink@dtnp.nl
024 - 379 20 83

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie