Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandelsstructuur centrum Alkmaar

Verbreding bezoekmotief en functieprofiel

De binnenstad van Alkmaar heeft van oudsher een sterke regionale positie als recreatieve winkelstad in een aantrekkelijke historische ambiance. Toch heeft ook dit centrum te maken met toenemende winkelleegstand. Op verzoek van gemeente, ondernemers en eigenaren vormde DTNP een visie over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting van de detailhandelsstructuur van de binnenstad.

Wij hebben de toekomstige detailhandelsstructuur samengesteld op basis van uitkomsten van een enquête onder centrumbezoekers en analyse van de fysieke straatkenmerken en het huidige aanbod. In overleg met de integrale projectgroep kwamen wij tot vijf unieke gebiedsprofielen. Ieder van de deelgebieden speelt in op een andere set bezoekmotieven, zodat de binnenstad voor een breed publiek interessant blijft.

Accenten in het bestaande winkelcircuit

De ontwikkelingsrichting versterkt de positie en het karakter van bestaande winkelstraten. De ruimtelijke kwaliteiten van de historische binnenstad en de diversiteit van het winkel- en overige centrumaanbod zijn leidend in de gewenste detailhandelsstructuur. Binnen het huidige winkelcircuit kunnen, door het aanbrengen van de nodige accenten in de functiemix, in de toekomst meer onderscheidende deelmilieus ontstaan. Gezien de opgave in de binnenstad (minder winkels) biedt de verbreding van het gewenste functieprofiel (met ook ruimte voor woon- en werkfuncties) voor sommige van de centrumstraten een sterker toekomstperspectief.

Met deze sectorale centrumvisie beschikken de betrokken partijen nu over een gezamenlijke ontwikkelingsrichting. Hiermee kunnen zij gericht aan de slag om per centrumstraat de aantrekkelijkheid voor de bezoeker te vergroten en ontstaat er (nieuw) perspectief voor leegstaand vastgoed. De gemeente Alkmaar heeft hiermee bovendien een belangrijke bouwsteen voor de (nog op te stellen) omgevingsvisie en -plan.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie