Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Omgevingsvisie Eersel 1.0

Bestaand beleid gebundeld in één integraal visiedocument

De komst van de Omgevingswet betekent op veel fronten een verbetering ten opzichte van de huidige (versnipperde) regelgeving. Voor gemeentes betekent het echter niet alleen dat er nieuwe regels komen, het betekent ook een nieuwe manier van werken. De gemeente Eersel wil, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, aan de slag met de Omgevingswet. Het resultaat van deze ‘oefening’ is de Omgevingsvisie Eersel 1.0. Hierin hebben wij het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving in de gemeente (zoals natuur, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer) gebundeld tot één integraal visiebeeld.

Een helder toekomstbeeld als vertrekpunt voor verdere participatie

Om het bestaande beleid in kaart te kunnen brengen, hebben wij alle relevante gemeentelijke en regionale beleidsnota’s doorgenomen en aanvullend gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers. Hierdoor kregen we inzicht in de conflicten tussen de verschillende beleidsterreinen en in hiaten in het beleid. In integrale projectgroepbijeenkomsten zijn de resultaten van deze verkenning gedeeld, waarna we de visiekaart verder vorm hebben gegeven. De ambities van de gemeente, in 2013 vastgelegd in de Toekomstvisie 2030, vormen de basis voor de eerste Eerselse omgevingsvisie.

Het kenmerk ‘1.0’ is hier bewust gekozen. De Omgevingsvisie 1.0 vormt het vertrekpunt voor het toekomstige ruimtelijk beleid. Met het integrale kaartbeeld worden gevolgen van ruimtelijke keuzes direct duidelijk en is een open gesprek met belanghebbenden mogelijk. Hiermee is het document voor de gemeente een belangrijke mijlpaal in de veranderende relatie tussen bestuur en burger.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie