Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandelsbeleid Zuid-Holland

Winkelgebieden voor goed woon- en vestigingsklimaat

De provincie Zuid-Holland streeft naar aantrekkelijke binnensteden en winkelcentra als belangrijk onderdeel van het woon- en vestigingsklimaat. Zij actualiseert daartoe regelmatig haar ruimtelijk beleid voor detailhandel. DTNP is gevraagd relevante ontwikkelingen in beeld te brengen, kansen en bedreigingen in de huidige winkelstructuur te identificeren, en te beoordelen of het vigerende detailhandelsbeleid aanpassing behoeft.

Categorie-indeling centrumgebieden

Belangrijk onderdeel van het provinciale beleid is de beleidsmatige categorie-indeling met ‘te ontwikkelen’ of ‘te optimaliseren’ centra. Ook zijn locaties voor perifere detailhandel concreet benoemd. Dit beleid, dat bepalend is voor wat gemeentelijk en regionaal mogelijk is, hielden we tegen het licht. We analyseerden de demografische ontwikkelingen, de groei van het online aankoopkanaal en harde en zachte winkelplannen, en maakten marktruimteberekeningen voor gemeentes en branchegroepen en een SWOT-analyse voor de winkelstructuur.

Evaluatie en terugkoppeling

De tussentijdse resultaten hebben we teruggekoppeld in regionale sessies, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Op basis van dit alles adviseerden wij de provincie over aanpassingen in haar beleid. Daarbij gaat het enerzijds om voorwaardenscheppend beleid in de vorm van een helder toetsingskader, anderzijds om stimulerende instrumenten die gemeenten en marktpartijen helpen bij de noodzakelijke versterking en transitie in centrumgebieden en op perifere locaties.

Uiteindelijk is een en ander uitgemond in een geactualiseerd ruimtelijk detailhandelsbeleid in de Verordening ruimte van de provincie, maar ook in een regeling die gemeenten, BIZ-stichtingen en ondernemersverenigingen moet stimuleren om plannen te ontwikkelen voor het compacter maken van winkelgebieden, het saneren van verspreid liggend winkelaanbod en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk functioneren van centrumgebieden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie