Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk

Verouderde voorzie­ningen: nieuwe kansen

Zoeterwoude-Rijndijk is een dorpskern grenzend aan Leiden en Leiderdorp. Omdat er een nieuwe wijk wordt gebouwd neemt het potentiële draagvlak voor voorzieningen toe. Daarnaast is de huisvesting van meerdere functies verouderd. De gemeente Zoeterwoude vroeg DTNP haar te adviseren over de gewenste toekomstige voorzieningenstructuur in Zoeterwoude-Rijndijk (welke voorzieningen en waar?).

In een interactief proces met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn wenselijkheid en haalbaarheid van voorzieningen onderzocht en is er een ruimtelijke structuur bedacht waarbinnen een zo compleet mogelijk aanbod van deze voorzieningen kan functioneren. De visie gaat over commerciële functies (detailhandel, horeca en diensten), maatschappelijke functies (sport, zorg, cultuur, onderwijs, kinderopvang) en openbare ruimte (speeltuin, hangplek, park, etc.).

Clustering maatschappelijke functies: sociaal dorpshart

In de visie wordt ingezet op een clustering van alle maatschappelijke functies, waardoor er een dorpscentrum ontstaat. Dit voorzieningencluster komt in een groene omgeving die tevens als dorpspark moet gaan fungeren. Verspreid gevestigde maatschappelijke voorzieningen worden in de visie aan de te vernieuwen school en het multifunctionele centrum toegevoegd, waardoor het lintdorp een centrale ontmoetingsplek krijgt. De bereikbaarheid van en sociale samenhang met de nieuwe wijk Verde Vista Meerburg kreeg bijzondere aandacht. In de gebiedsvisie is ook een uitvoeringsstrategie met concrete projecten opgenomen.

Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie

De raad van de gemeente Zoeterwoude heeft de door DTNP opgestelde Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk unaniem vastgesteld. Daarbij is direct budget gereserveerd voor het voorgestelde nieuwe sociaal-maatschappelijke centrumgebied. Na de gebiedsvisie heeft de gemeente in een tiental contactmomenten met klankbordgroepen en bewoners een keuze gemaakt uit diverse uitwerkingsscenario’s voor het nieuwe centrum. Wethouder Ruud Bouter van de gemeente was zeer tevreden over het proces, hij sprak van een ‘schoolvoorbeeld van burgerparticipatie’.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie